Súhlas používateľa so spracovaním osobných údajov

SÚHLAS POUŽÍVATEĽA SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používateľ vyplnením a potvrdením formulára stiahnutia e-booku na internetovej stránke www.stavamesauspesnymi.sk, ktorej vlastník je súčasne majiteľ tejto domény výslovne vyhlasuje, že:

  • má záujem o zasielanie informácií, noviniek, ponúk, oznámení, žiadostí, newsletterov a ďalších informácií o činnostiach, aktivitách a projektoch Prevádzkovateľa (ďalej spoločne len „Informácie“) a súčasne súhlasí so zasielaním Informácií prostredníctvom, elektronickej pošty, vrátane zasielania nevyžiadaných e-mailov a oboznámenia používateľa s Informáciami v zmysle zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) v spojení s § 11 a nasl. zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoOOÚ“) udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich nasledovných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa v informačnom systéme Prevádzkovateľa, a to na účely zasielania Informácií prostredníctvom, elektronickej pošty používateľovi vrátane zasielania nevyžiadaných e-mailov v zmysle zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení;

Prevádzkovateľ týmto v súlade s § 15 ZoOOÚ informuje používateľa ako fyzickú osobu, ktorá má záujem o stiahnutie e-booku a odber noviniek a použitie jej osobných údajov (mena, e-mailu osoby) na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.stavamesauspesnymi.sk nasledovne:

Prevádzkovateľ je v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) ZoOOÚ prevádzkovateľom, keďže sám vymedzuje účel spracúvania osobných údajov, určuje podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje používateľov vo vlastnom mene. Identifikačné údaje prevádzkovateľa sú uvedené vyššie. Prevádzkovateľ spracúva a používa osobné údaje používateľa výlučne v rozsahu údajov, ktoré používateľ poskytol Prevádzkovateľovi v registračnom formulári a fotografie, ktoré mu zaslal e-mailom alebo v správe na sociálnej sieti zo svojho osobného účtu. Účelom spracúvania osobných údajov je aktívne zasielanie Informácií používateľovi a použitie jej fotografie výlučne pre účel vytvorenia rozhovoru (interview) v článku verejne dostupnom na internetovej stránke Používateľa. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu, ktorý používateľ udelí označením príslušného políčka (checkboxu) na registračnom formulári na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.stavamesauspesnymi.sk.

Vyhlásenie a súhlas Používateľa predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov. Používateľ berie na vedomie, že svoje vyhlásenie a súhlas poskytuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa (oliverolejnik@gmail.com). Používateľ vyhlásenie a súhlas udeľuje na dobu, počas ktorej bude internetová stránka www.stavamesauspesnymi.sk v prevádzke a verejne dostupná na internete. V prípade odvolania vyhlásenia a súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú všetky osobné údaje používateľa na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.stavamesauspesnymi.sk zlikvidované v súlade so ZoOOÚ.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám sa nepredpokladá. Osobné údaje používateľa budú zverejňované. Platí to hlavne v prípadoch, kedy používateľ súhlasil s použitím jeho mena a fotografie v článku, v ktorom s ním Prevádzkovateľ spravil rozhovor v písomnej podobe alebo audio alebo video nahrávke. Ak sa na internetovej stránke Používateľa NEnachádza takýto rozhovor, zverejňovanie osobných údajov sa nepredpokladá.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Používateľ sa pri spracúvaní jeho osobných údajov považuje za dotknutú osobu podľa ZoOOÚ. Dotknutá osoba má podľa § 28 ZoOOÚ nasledovné práva:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.

d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Používateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, že je riadnym a oprávneným užívateľom poskytnutej e-mailovej adresy a súčasne berie na vedomie, že vyplnením a potvrdením registračného formulára na internetovej stránke prevádzkovateľa www.stavamesauspesnymi.sk vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami, bezvýhradne s nimi súhlasí v celom rozsahu a zaväzuje sa ich dodržiavať.